همه نوشته در مجموعه

دسته‌بندی نشده

شنونده خوبی برای مشتریان خود باشید:

باید توجه داشت : 1-زمانی در جذب مشتری موفق خواهیم بود که در درجه اول شنونده خوبی باشیم و به خوبی از احساسات و تفکرات مشتری خود آگاه شویم 2-پس از شنیدن صحبتهای کامل مشتری شروع به صحبت و بحث کردن درباره مسائل مورد نظر بپردازید 3-هیچ گاه حرف مشتری را قطع نکنید و رشته…