باید توجه داشت :

1-زمانی در جذب مشتری موفق خواهیم بود که در درجه اول شنونده خوبی باشیم و به خوبی از احساسات و تفکرات مشتری خود آگاه شویم

2-پس از شنیدن صحبتهای کامل مشتری شروع به صحبت و بحث کردن درباره مسائل مورد نظر بپردازید

3-هیچ گاه حرف مشتری را قطع نکنید و رشته کلام وی را پاره نکنید